Industrins konfidensindikator

Industrins konfidensindikator beskriver den aktuella bedömningen av utvecklingen för tillverkningsföretag och förväntningar för nästa kvartal. Indikatorn är baserad på faktoranalys som involverar enkäter bland de ledande industrirepresentanterna, som representerar alla sektorer inom tillverkningsindustrin. Urvalsstorleken för eurozonen är cirka 20 000 företag.

Svarspersonerna ombads att ge en kvalitativ utvärdering av:

  • Totalt antal nuvarande ordrar (mer än tillräckligt, tillräckligt eller otillräckligt).
  • Nuvarande lager (mycket stort, normalt för den nuvarande säsongen, mycket litet).
  • Produktionsvolym om tre månader (om produktionen förväntas öka, minska eller förbli oförändrad).

Det resulterande indexet är “balanserat” vid värdet 0 (lika många positiva och negativa svar), vilket innebär att ett positivt tal indikerar ett överskott av positiva svar och ett negativt värde indikerar ett överskott av negativa svar i enkäten.

Industrins konfidensindikator är en bra indikator på det nuvarande och framtida affärsklimatet.

För de tre geografiska marknaderna Sverige, Tyskland och EU har industrins konfidensindikator vuxit under 2020 och visar högre värden i december 2020 än i december 2019. För Sverige har industrins konfidensindikator visat positiva värden sedan augusti 2019, medan det i Tyskland och i EU som helhet har varit negativt under hela året.

En stor minskning efter utbrottet av Covid-19 kan observeras, men på alla tre marknaderna återhämtade sig industrins konfidensindikator från dessa värden..

Jacob Mannheimer, New Customer Contacts | Prognos MKA AB
Jacob Mannheimer

VD, Nykundskontakt

Kontakta oss

Tveka inte att ta kontakt med oss

Nytt fält